RYCHLÁ NAVIGACE


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v rámci nákupního tržiště dagu.cz, provozovaného fyzickou osobou podnikající OSVČ Martinem Malým, se sídlem Za Školou 651/9, 617 00, Brno – Komárov, identifikační číslo: 07356340, zapsané v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna (dále jen „zprostředkovatel“). Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o zprostředkování (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi zprostředkovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového tržiště. Internetové tržiště je zprostředkovatelem provozováno na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.dagu.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

Zprostředkovatel vyvíjí činnost, aby mohli kupující prostřednictvím webového rozhraní zakoupit zboží od dodavatelů produktů (dále jen „dodavatelé“), tedy uzavřít s nimi kupní smlouvu. Zprostředkovatel zajistí zprostředkování nákupu od dodavatele jménem kupujícího. Zprostředkovatel rovněž zastupuje kupujícího i v placení kupní ceny. Služba zprostředkování je poskytována za úplatu, která je zahrnuta v ceně zboží.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu učinit nákup zboží, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou zprostředkovatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Zprostředkovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zprostředkovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a zprostředkovatel není povinen zajistit uzavření kupní smlouvy ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za doručení zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. (dále jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Zprostředkovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zprostředkovatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání zprostředkovatelské smlouvy.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
– bezhotovostně převodem na účet č. 2301480860/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet zprostředkovatele“), příp. složenkou typu A;
– bezhotovostně platební kartou: platby kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Maďarské národní banky a číslo jeho licence je H-EN-I-1064/2013.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit zprostředkovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Zprostředkovatel požaduje od kupujícího uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zprostředkovatele.

Zprostředkovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu doklad o přijetí finančních prostředků. Zprostředkovatel ani dodavatel nejsou plátci daně z přidané hodnoty. Doklad vystaví zprostředkovatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Zprostředkovatel kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. Vzhledem k tomu, že dodavatelé zasílají zboží přímo z Asie, může být zboží předmětem proclení a vyměření DPH (při hodnotě vyšší než 22 EUR), rovněž poplatku za celní projednání. Zprostředkovatel se zavazuje kompenzovat kupujícímu tyto vzniklé náklady.

Povinnost elektronické evidence tržeb v tomto případě neplatí.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující spotřebitel má nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zprostředkovateli odesláno ve lhůtě 14 dní. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný zprostředkovatelem. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny zprostředkovatele či na adresu elektronické pošty zprostředkovatele info@dagu.cz.

V případě odstoupení od smlouvy se zprostředkovatelská smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím zprostředkovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy zprostředkovateli. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží zprostředkovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí zprostředkovatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je zprostředkovatel od kupujícího přijal. Zprostředkovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zprostředkovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží zprostředkovatele mu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je zprostředkovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je zprostředkovatel také oprávněn kdykoliv od zprostředkovatelské smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí zprostředkovatel kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi zprostředkovatelem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím zprostředkovateli vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží dodává dodavatel, veškeré zásilky jsou expedovány v Asii, tomu odpovídá i doba dodání, která se pohybuje v rozmezí 10-60 dnů. Pokud není zásilka doručena ani po 60 dnech od objednání, může kupující zažádat o vrácení peněz zprostředkovatele a ten tak bez zbytečného odkladu učiní.

Je-li zprostředkovatel podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

REKLAMACE

Kupující uplatňuje reklamace u zprostředkovatele, který následně uplatňuje u dodavatele. V případě vady výrobku kupující zašle dané zboží na adresu zprostředkovatele a ten bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů reklamaci vyřeší, a to buď zasláním nového výrobku, příp. vrácením peněz. Náklady na doručení reklamovaného výrobku od kupujícího ke zprostředkovateli hradí kupující.

Zprostředkovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé s použitím výrobku. Kupující bere na vědomí, že zboží pocházející od dodavatele nemusí splňovat veškeré normy platné v České republice.

DODAVATELÉ

Dodavatelem zboží je společnost Alibaba Group Co., Ltd: 969 West Wen Yi Road Yu Hang District, Hangzhou 311121, China

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zprostředkovatel prostřednictvím elektronické adresy info@dagu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle zprostředkovatel na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zprostředkovatelem a kupujícím z smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Zprostředkovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Zprostředkovatelem řeší obecné soudy. Zprostředkovatel se zavazuje, že bude přednostně usilovat o mimosoudní vyřešení.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností zprostředkovatele zprostředkovatel plní.

Osobní údaje kupujících jsou ochráněny proti zneužití vysokým stupněm zabezpečení. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté zprostředkovateli jsou pouze v míře nutné pro vyřízení objednávky a budou poskytnuty dodavateli zboží a přepravní společnosti. Žádné další subjekty k těmto osobním datům přístup nemají.

Uživatel je srozuměn s tím, že údaje jsou využívány též pro zasílání informací souvisejících se službami tržiště dagu.cz, především obchodních nabídek. Vyplněním emailové adresy v registraci, příp. dalších emailových formulářích, uživatel souhlasí s tímto zasíláním.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení zprostředkovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení zprostředkovatel plní.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které zaznamenávají informace o návštěvě webového rozhraní a umožňují bezproblémový provoz webového rozhraní a jeho užíváním s tímto kupující souhlasí. Používány jsou soubory cookies Adwords Tracking, Facebook Tracking, Google Analytics + soubory cookies sloužící pro běh samotného webového rozhraní.

Ukládání souborů cookies může kupující zabránit použitím webového rozhraní pomocí anonymního režimu webového prohlížeče. Při uzavření prohlížeče jsou všechny soubory cookies smazány.